Waarderen van een bedrijf

Home > Praktijk > Waarderen van een bedrijf

Wat is een bedrijf waard en wanneer is deze vraag relevant?

Deze vraag is relevant in meerdere, uiteenlopende situaties. Zo kan sprake zijn van de situatie dat u uw bedrijf wenst te verkopen of dat u een deel van de aandelen in uw bedrijf wenst over te dragen. Ook kan het zijn dat u juist wenst te groeien middels de

overname van een ander bedrijf. Allemaal situaties waarbij het relevant is te weten wat een bedrijf waard is. Maar de vraag komt ook naar voren bij conflictsituaties waar een aandeelhouder uitgekocht dient te worden, een echtscheidingssituatie waarbij een bedrijf betrokken is of een bedrijfsoverdracht binnen de familiesfeer waarbij de waarde onderbouwd dient te worden richting bijvoorbeeld de belastingdienst of andere betrokken. Oftewel, een vraag die in vele situaties aan de orde en essentieel is. Derhalve worden hierna diverse aspecten toegelicht, die van belang zijn rondom de bedrijfswaardering en wordt nader ingegaan op enkele van de hiervoor genoemde situaties.

Hoe wordt de waarde van een bedrijf bepaald?

ROS Managementregie hanteert de economische waarde als basis voor het waarderen van ondernemingen en aandelen in ondernemingen. Dit omdat de economische waarde toekomstgericht is en rekening houdt met verwachte risico’s en onzekerheden. Dit in tegenstelling tot de boekhoudkundige waarde die uitgaat van historische prestaties.

Bij waardebepaling op basis van de economische waarde staan de toekomstige vrije geldstromen centraal. Vrije geldstromen zijn de geldstromen die aan de onderneming kunnen worden onttrokken zonder dat dit de toekomstige bedrijfsvoering in gevaar brengt. Een geldstroom is dus niet gelijk aan de winst van een onderneming. Winst is namelijk een boekhoudkundig begrip. Het is onderhevig aan boekhoudregels die regelmatig kunnen veranderen en op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden.

Verder wordt bij het bepalen van de economische waarde veel aandacht besteed aan het risicoprofiel van de onderneming. De ene onderneming heeft immers een veel hoger risico dan de andere onderneming. Dit komt in de waardebepaling tot uiting in de rendementseis. Hoe meer risico een investeerder loopt, hoe meer rendement hij wil behalen. Een hogere rendementseis heeft vervolgens een drukkend effect op de economische waarde.

Waarderen vraagt zorgvuldigheid!

Waarderen is complex. Het is van belang een grondige analyse uit te voeren van de interne organisatie, de toekomstige mogelijkheden van het bedrijf en de omgeving waarin het opereert. Dit zijn aspecten die niet beantwoord kunnen worden door uitsluitend naar de jaarrekening te kijken. Hierin zit het verschil tussen ROS Managementregie en de adviseur die simpelweg aangeeft dat een bedrijf ‘zoveel keer de winst of Ebitda waard is’. Deze adviseur baseert zich op het verleden, waarbij het bedrijf fors over- of ondergewaardeerd kan worden.

Waardebepaling in verband met koop- en verkooptransacties

De economische waardebepaling verschaft u de juiste basis om uiteindelijk tot een aankoop- of verkoopprijs te komen. Met onze aanpak minimaliseren wij voor u de kans dat u teveel betaalt of te weinig ontvangt.

Dit werkt als volgt. De waarde en prijs van een onderneming zijn namelijk per definitie niet gelijk aan elkaar. Dit heeft te maken met de situatie dat partijen een andere inschatting maken van onder andere: verwachte geldstromen, te behalen synergieën en risico’s en onzekerheden.

Het verschil tussen waarde en de tot stand te komen transactieprijs is daarbij afhankelijk van de vaardigheid van onderhandelen van partijen. De basis voor goede onderhandelingen en een goed resultaat is wederom de zorgvuldige waardebepaling en een goede voorbereiding. Dit leidt vaak tot de beste prijs en soms zelfs tot een prijs die positief afwijkt van de berekende waarde van de onderneming. Dit alles vereist een goede en gedegen voorbereiding en onderhandelingsstrategie. ROS Managementregie beschikt over de essentiële expertise om bij een koop- of verkooptransactie de juiste inschatting te maken van het verschil tussen de berekende waarde en de te realiseren transactieprijs.

Waardebepaling bij conflicten

Conflicten hebben bijna altijd (negatieve) invloed op de onderneming. Een waardebepaling op de aandelen met input van alle betrokkenen is dan vaak de sleutel tot het oplossen van het conflict. In situaties waarin sprake is van bijvoorbeeld tegengestelde belangen of een conflict, is een waardebepaling een complexe en tijdrovende aangelegenheid. In dergelijke trajecten kan ROS Managementregie, afhankelijk van wat gewenst is, de rol vervullen van partijdeskundige, neutrale deskundige, bindend adviseur of mediator. Ook kunnen wij een ‘second opinion’ uitvoeren op uitgevoerde waardebepalingen.