Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan:
Toestaan Eén keer toestaan Blokkeren

Regeling compensatie transitievergoeding

Heeft u tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 een transitievergoeding betaald aan een medewerker waarvan na twee jaar ziekte de arbeidsovereenkomst is beëindigd? Dan kunt u vanaf vandaag (1 april 2020) aanspraak maken op compensatie van deze betaalde transitievergoeding. Let bij deze ‘oude’ gevallen wel op de termijn waar binnen deze compensatie dient te worden aangevraagd en of u aan alle voorwaarden heeft voldaan om in aanmerking te komen voor de compensatie van de transitievergoeding.

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

Als werkgever bent u verplicht het loon (minimaal 70%) door te betalen aan een zieke werknemer. Indien de werknemer uiteindelijk twee jaar ziek is, kunt u als werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. De werknemer heeft dan, ondanks dat hij inmiddels twee jaar ziek is, recht op een transitievergoeding. Tot de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans eerder dit jaar, werden deze dienstverbanden vaak ‘slapend’ gehouden. Zo werd door de werkgever voorkomen dat een transitievergoeding betaald diende te worden.
Om de kosten die een zieke werknemer met zich meebrengt enigszins te compenseren en de ongewenste ‘slapende dienstverbanden’ te voorkomen, heeft de overheid de Regeling compensatie transitievergoeding in het leven geroepen. Heeft u als werkgever op of na 1 juli 2015 een langdurige zieke medewerker ontslagen na twee jaar ziekte en heeft u een transitievergoeding betaald? Dan kunt u vanaf vandaag voor deze betaalde transitievergoedingen compensatie aanvragen.

Was één van uw werknemers langer dan twee jaar ziek en lag het einde van deze periode vóór 1 juli 2015, dan kunt u hiervoor geen compensatie aanvragen.

Voorwaarden om voor compensatie in aanmerking te komen

Zoals hierboven al aangegeven kunnen werkgevers vanaf 1 april 2020 bij UWV een aanvraag indienen voor de compensatie bij ontslag wegens langdurig ziekte. Om hiervoor in aanmerking te komen dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

  • de werknemer is ontslagen vanwege langdurige ziekte (langer dan twee jaar);
  • de werknemer had recht op een transitievergoeding;
  • de transitievergoeding is ook daadwerkelijk betaald aan de werknemer (dit dient door de werkgever te worden aangetoond door middel van een betalingsbewijs/bankafschrift).

Daarnaast dient de werkgever ook nog het volgende aan te leveren:

  • een ontslagvergunning van het UWV of een ontbindingsbeschikking van de rechter of een vaststellingsovereenkomst waarbij met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege langdurige ziekte;
  • de berekening van de transitievergoeding en de onderliggende stukken (zoals de hoogte van het bruto maandsalaris en de duur van het dienstverband).

Termijn voor het aanvragen van compensatie

De termijn waarbinnen de compensatie transitievergoeding dient te worden aangevraagd is afhankelijk van de datum van de betaling van de transitievergoeding. Indien de transitievergoeding volledig is betaald vóór 1 april 2020, dan dient uw aanvraag uiterlijk 30 september 2020 bij UWV binnen te zijn.

Is de transitievergoeding op of ná 1 april 2020 volledig betaald? Dan dient de aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding binnen zes maanden nadat de volledige transitievergoeding is betaald bij UWV te zijn ingediend. Indien u in termijnen betaalt, kunt u de compensatie pas aanvragen nadat de laatste termijn is voldaan.

In de praktijk

Wilt u meer weten over de regeling compensatie transitievergoeding en hoe u deze kunt aanvragen? Neem gerust contact op met één van onze adviseurs.